Coaching 1-1

Coaching 1-1
30 giờ học
Chỉ dành cho thành viên
Khóa học Inventor Online 1 kèm 1 là khóa học được thiết kế theo lộ trình riêng cho từng cá nhân muốn học Inventor để ứng dụng vào một công việc cụ ...
30 giờ học
Chỉ dành cho thành viên
Coaching 1-1
30 giờ học
Chỉ dành cho thành viên
Khóa học SolidWorks Online 1 kèm 1 là khóa học được thiết kế theo lộ trình riêng cho từng cá nhân muốn học SolidWorks để ứng dụng vào một công việc...
Nâng cao
30 giờ học
Chỉ dành cho thành viên
Coaching 1-1
5
5
Chỉ dành cho thành viên
5
5 (1)
Khóa học AutoCAD Online 1 kèm 1 là khóa học được thiết kế theo lộ trình riêng cho từng cá nhân muốn học AutoCAD để ứng dụng vào một công việc cụ th...
Nâng cao
30 giờ học
Chỉ dành cho thành viên