Này, khóa học tuyệt vời, phải không? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả các bài học thú vị nhất hơn nữa. Để tiếp tục, bạn chỉ cần mua nó

Phần 3: Quản lý Layer

Tạo Layer mới

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Phần 2: Quản lý Text Tìm kiếm và thay thế Text hàng loạt
Hoàn thành
Phần 3: Quản lý Layer Làm việc với Layer Group