Này, khóa học tuyệt vời, phải không? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả các bài học thú vị nhất hơn nữa. Để tiếp tục, bạn chỉ cần mua nó

Phần 4: Quản lý Block

Tạo Block thông minh 1

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Phần 4: Quản lý Block Tạo 1 Block thuộc tính
Hoàn thành
Phần 4: Quản lý Block Thuộc tính Point