Này, khóa học tuyệt vời, phải không? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả các bài học thú vị nhất hơn nữa. Để tiếp tục, bạn chỉ cần mua nó

Phần 1: Quản lý DIM

Những lệnh ghi kích thước nhanh

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Phần 1: Quản lý DIM Tạo DIM tiêu chuẩn
Hoàn thành
Phần 1: Quản lý DIM Chỉnh sửa DIM nhiều tỉ lệ